Mağdur ile fail arasındaki husumete bakıldığı kadar tanık açısından da inceleme yapılmalıdır. Tanığın ifadelerinde istikrar bulunması, mağdurun iddialarını destekleyen beyanlar dikkate alınacaktır. Tanıklıktan çekinebilecek kişilere çekinme haklarının olduğunun bildirilmemesi, yeminsiz dinlenmeleri hükme esas alınmaz. Örneğin gözle tacizin cezası nedir diye bakıldığında nitelikli hallerine girmediği müddetçe basit cinsel taciz için öngörülen cezaya hükmolunmaktadır.

 • Çocuğun cinsel istismarı suçu düzenlenerek çocuğun cinsel dokunulmazlığının sağlanması amaçlanır.
 • Madde Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Mağdura herhangi bir cinsel amaçlı fiziksel temas olması halinde TCK’nin 102.
 • Sanık mağdura sözlü olarak cinsel tacizde bulunmuş ancak mağdur duymamışsa cinsel taciz suçu gerçekleşmez.
 • Bu durumda şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.

Mağdur veya şikayetçiler, adli süreçte haklarını savunmak ve gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak adına Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü hukuki yollara başvurabilirler. Bu suçu işleyen kişiler, her ne kadar aynı mağdura karşı birden fazla eylemde bulunsalar da, Türk Ceza Hukuku sisteminde “zincirleme suç” hükümleri devreye girebilir. Zincirleme suç hükümleri, aynı suç türü çerçevesinde aynı mağdura karşı, aynı suç işleme kararı ile birden fazla fiilin işlenmesi durumunda uygulanır. Örneğin kişi, belli bir zaman aralığında aynı kişiye yönelik cinsel taciz eylemlerini tekrarlıyorsa, bu durumda zincirleme suç hükümleri devreye sokulur.

Cinsel Taciz Suçundan Beraat

https://www.roscasaresbasket.com/ olayı anlatım şeklinin tutarlı ve hayatın olağan akışına uygun olması esas alınır. Herhangi bir tereddüde meydan vermemesi gereken bu beyanlar, süreç boyunca bütünlük göstermelidir. Sürecin değişik aşamalarında değişik ifadeler kullanılması veya hayatın olağan akışına uymayan anlatımlar güvenilir görülmez. Mağdurun ifadelerinin birtakım özel koşullar altında yargılamanın en kritik delili olabileceği anlaşılır. Bu kriterlerin uygulanışı, mağdurun beyanının ispat değeri açısından belirleyici olmaktadır. Devamlı hareketler (sürekli olarak mesajla tacizde bulunulması) suçun konusunu oluşturabileceği gibi ani hareketler (cinsel organın gösterilmesi) de bu suçun konusunu oluşturabilir.

 • İşlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Cinsel tacizle suçlanan bir kişi hakkında yürütülecek soruşturma, mağdur tarafından yapılan şikâyet sonrasında başlar.
 • Aynı şekilde bu kapsamda olan bir suçun kapsama girmeyen başka bir suçla beraber işlenmesi halinde de basit yargılama usulü uygulanmayacaktır.
 • Cinsel taciz suçu, failin cinsel arzularını bir başkasına dayattığı hallerde söz konusu olur ve cezai sonuçları iki farklı şekilde ele alınır.
 • Zira bu suçlardan birisinin işlenmesi için diğer suç normunun ihlalinde zorunluluk yoktur.
 • Fakat tamamen akıl hastası olmayan veya akli zayıflığı bulunan kişilerin cinsel tatmin amacını taşıması mümkündür.

Bu durumda, failin mağdura yönelik eylemleri, cinsel bir içerik taşımalı ve mağdurun bu tür bir teması kabul etmediği bir ortamda gerçekleşmelidir. Cinsel taciz suçu, mağdurun rızası olmaksızın gerçekleşen bir eylemdir. Mağdurun açık rızasının bulunması halinde, yani eyleme onay verdiği belirlendiğinde bu suçun oluşmadığı kabul edilir. Ancak rızanın varlığını saptamak için, bu rızanın özgür irade ile verildiğine emin olmak gerekir. Türk Ceza Kanunu’nda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik cinsel taciz suçları ayrı maddeler altında değerlendirilir. Yargıtay kararları çerçevesinde cinsel taciz suçuna dair bazı eylemler şunlardır.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayetten Vazgeçme, Uzlaşma ve HAGB

Mağdurun psikolojik rahatsızlıkları ve tıbbi raporları, tacizin etkilerini belgelemek için kullanılabilir. Ancak, bu bulgular tek başına suçun varlığını kanıtlamada yetersiz kalabilir. Yazılı mesajlar, e-postalar ve sosyal medya etkileşimleri gibi dijital iletişim kanalları, taciz iddialarının desteklenmesi için kullanılabilir deliller arasındadır. Mahkemeler, cinsel taciz suçunun ispatı hususunda dikkatli bir değerlendirme yapmak durumundadır. Suçun doğası gereği zorlayıcı olan bu ispat sürecinde, her türlü delilin hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir, ancak mağdurun adalet arayışındaki zorluklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel amaçlarla başka bir kişinin beden dokunulmaksızın da olsa rahatsız edilmesi ve onurunun, kişisel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.

 • Cinsel taciz suçu, bireyin cinsel amaç ile rahatsız edilmesi durumuna işaret eder.
 • Bu suç için hükmedilecek ceza eğer 2 yıl ya da daha az bir süre ise ve gerekli şartlar oluşmuşsa bu durumda HAGB kararı verilebilir.
 • Cinsel taciz, taciz eden kişiye cinsel anlamda haz verirken maruz kalana rahatsızlık veren cinsel içerikli sözlü veya fiziksel temaslardır.
 • Yargı sürecinde, hem iddianın hem de savunmanın, suçun unsurlarını dikkatlice analiz ederek ve kanuni şartları göz önünde bulundurarak hazırlanması beklenir.
 • Gizli kayıt yapmanın yasal olup olmadığı, genellikle olayın özel koşullarına ve mevcut yasal düzenlemelere bağlıdır.

Firouzian’ın pantolonları denediği süre boyunca iç çamaşırını hiç çıkartmadığının altı çizildi. Mahkeme heyeti şikayetçi F.K.’nın beyanlarını okuması üzerine sanık Ahmet Taner C., İBS için vajinal muayenenin gereksiz olduğunu belirterek, hastada tümör tespit etseydi durumun başka olabileceğini söyledi. Şikayetçi F.D.’nin beyanının okunmasının ardından Ahmet Taner C.’nin, “İBS hastalarının en önemli sorunlarından biri algısal bir sorundur. Bu sadece bağırsakları değil, tüm iç organları ilgilendiren sorundur.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Yani, eğer kanunda belirlenen cinsel taciz suçu eylemi, iki yılın altında bir hapis cezasını gerektiriyorsa, bu durumda doğrudan tutuklama kararı verilemez. Bu durumda hâkim, fail hakkında doğrudan tutuklama kararı verebilir. Cinsel taciz suçunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, özellikle çocukların korunmasına yönelik olarak daha ağır yaptırımlar uygulanabilir. Her suçun ve durumun farklı ele alınması gerekmekte olup, tutuklama kararları da suçun türüne, şüphelinin davranışlarına ve delillerin durumuna bağlı olarak titizlikle verilir.

 • Erkeklerin de cinsel sağlıklarını koruma konusunda en az kadınlar kadar dikkatli olmaları gerekmektedir.
 • Cinsel taciz suçunu işleyen kişi; eğer ağırlaştırıcı bir neden yoksa ve mağdur tarafından şikayet edilmişse, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilir.
 • Mağdura dokunulmamış olsa bile cinsel taciz yerine daha ağır cezayı gerektiren cinsel saldırı/istismar suçlarından hüküm kurulabilir.
 • Hükümlü sıfatını alan kişiye yönelik mahkeme kararı sonrasında infaz süreci başlar.
 • Cinsel taciz kavramının, doktrinde değişik şekillerde tanımlandığı görülmektedir.
 • Çocukla yapılan cinsel içerikli görüntülü konuşmaların kaydedilmesi, hem cinsel taciz hem de müstehcenlik suçudur.

Soruşturma kapsamında Ahmet Taner C.’nin 2018’de F.K., 2019’da S.U. Ve N.S.’ye yönelik muayene esnasında cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Ahmet Taner C., 15 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Cinsel tacizden daha farklı ve nitelikli olacak şekilde cinsel saldırı ve istismarın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır. Cinsel dokunulmazlığın zarar görmüş olmasından bahsedilebilir. Mağdura temasta bulunulması konusuna hassasiyetle yaklaşılır.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

Bu gibi durumlarda yetkili makamlar, yani savcılık veya mahkeme, suçu öğrendiği anda re’sen soruşturma ve kovuşturma işlemleri başlatabilir. Cinsel taciz suçu, mağdurun hukuki korunması açısından önemli bir suç kategorisidir. Cinsel taciz suçu ile ilgili delil toplama sürecinde, hukuka uygun hareket etmek, adaletin sağlanması ve mağdurun haklarının korunması için elzemdir. Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, gönderilen görsel, sesli ya da yazılı materyaller hukuki süreçte önemli deliller oluşturabilir.

 • Telefon üzerindeki SMS mesajları, videolar, fotoğraflar ve diğer dijital içerikler, suçun ispatı için kritik veriler sağlayabilir.
 • İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu, çoğu zaman bilişim sistemleri kullanılarak işlendiğinden cep telefonu, tablet, laptop, masaüstü bilgisayarı vb.
 • Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür.
 • TCK madden 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için kişinin dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel amaç taşıyan, mağduru rahatsız eden ve rızasının dışında bir eylem olmalıdır.
 • Bu davranışlar, tehditkar sözler, cinsel imalar, istenmeyen fiziksel temas ya da açıkça cinsel içerikli davranışlar şeklinde olabilir.

Cinsel taciz suçunun basit hali şikayete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Şikayete bağlı suçtan kasıt kovuşturma sürecinin başlamasının mağdurun şikayetine bağlı olmasıdır. Basit cinsel taciz suçunun şikayet süresi suçun işlenilmesinin ve failinin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. 6 ay içerisinde şikayette bulunulmazsa mağdur şikayet hakkını kaybeder.

Fail icrai harekete başlamış haldeyken mağdurun direnişi veya elinde olmayan sebeplerle temasta bulunamamış olabilir. Ceza Genel Kurulu böyle bir olayda cinsel saldırıya teşebbüsten mahkumiyet kurulması gerektiği görüşündedir. Bu suçu oluşturan eylemlere örnek olarak laf atmak, müstehcen içerikli görüntüye veya sese maruz bırakmak gösterilebilir. Fakat elbette ki her rahatsız edici söylem cinsel taciz sayılmayacaktır.

Madde 105- Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. “1 ) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel tacizin genellikle sadece iki kişi arasında gerçekleşmesi, görgü tanığının olmayışı, kamera ve video kaydı vb. Teknik araçların delil olarak dosyada bulunmaması gibi nedenler suçun sübutu açısından tartışma yaratmaktadır. 105 gerekçesinde ise “cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Fıkrasında belirtildiği üzere, “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.” hükmü mevcuttur.

Bunun için hazırlık hareketi ve icra hareketi arasındaki farkı belirlemek gerekecektir. Cinsel taciz suçunun zincirleme olarak işlenebilmesi mümkündür. Bu hükümden anlaşılacağı üzere, cinsel taciz suçu, mağdurun şikayeti doğrultusunda değerlendirilen bir suçtur. Ancak, bu suç cinsel dokunulmazlığa yönelik işlendiği için, uzlaşmaya elverişli değildir.