طراحی چیدمان تجهیزات پایپینگ یا به انگلیسی Equipment Layout in Piping باید بر اساس ملاحظات خاصی انجام شود. طرح نهایی چیدمان تجهیزات روی نقشه باید به نحوی انجام شده باشد که ایمن و مقرون به صرفه باشد. از این رو، مهندس پایپینگ باید مفهوم طراحی چیدمان تجهیزات پایپینگ را درک کند و در حین آمادهسازی طرح، باید یک طراحی پایدار، کارآمد و غیرخطرناک را آماده کند.

به طور کلی، از آنجایی که چرخههای مختلف فرآیندی در پالایشگاههای نفت، مجتمعهای پتروشیمی، کارخانههای کود شیمیایی و کارخانههای شیمیایی و دارویی نیاز به تأسیسات پایپینگ مختلف میباشد توجه ویژه به مواد و فرآوردههای آن برای طراحی چیدمان تجهیزات پایپینگ حیاتی میباشد

قبل از شروع به طراحی قرارگیری تجهیزات پایپینگ، اطلاعات زیر مورد نیاز است

ملاحظات اصلی برای طراحی چیدمان تجهیزات پایپینگ